Skip to main content

Qhia txog suab Hmoob qeej, raj, nplooj, thiab kwv txhiaj

Movies Preview

movies
Qhia txog suab Hmoob qeej, raj, nplooj, thiab kwv txhiaj


Published 2001
Topics hmong, hmoob, qeej


A Hmong language introduction to traditional Hmong music featuring interviews and performances. This educational video was product of a year and a half of research conducted within the Hmong community in Eau Claire, Wisconsin. Funded by grants from the Summer Research Experiences for Undergraduates at the University of Wisconsin - Eau Claire and the University of Wisconsin System Institute on Race and Ethnicity, the video was filmed in 2000 and 2001. Visit www.poss.ws for more information on Hmong music research.


Run time approx 30 min.
Producer Nicholas Poss
Audio/Visual sound, color

comment
Reviews

Reviewer: Tubtuantaj - favoritefavoritefavoritefavorite - September 24, 2007
Subject: Thov qhuas
Nyobzoo tus webmaster nrog rau tus tijlaug Nicholas Poss. Kuv zoo siab uas tau muaj ib file hais txog hmoob txuj ci rau hauv no.
Kuv npe hu ua Ntajneeb Thoj, 21 xyoo . Kuv yog ib tug tub kawm ntawv nyob Lostsuas teb tuaj kawm ntawv nyob rau tebchaws Japan, xyoo no yog xyoo thib 2 ntawm kuv nyob ntawm no. Xyoo xub thawj kuv nyob rau hauv Tokyo, kuv tau tsim kev phoojywg nrog neeg Zijpees, neeg Suav, Indian, Thai, Cambodian, Vietnamese..... coob leej.Nyob rau ntawm no peb muaj ntau lub koom txoos xws li culture exchange programme..... Kuv pom tau tias txawm lawv yuav yog ib haiv neeg txawj ntse, vammeej lawm los lawv yim txawj ntse ces yim txhawb nqa lawv tej txujci & dab qhuas kom zoo zujzus mus xwb. Qee zaum kuv kuj rov qab txajmuag rau kuv tus kheej tias cas kuv yuav tsis paub ib qho me me txog rau hmoob txuj li. Yog yus tsis paub yus txuj ces lwm haiv neeg saib yus tsis rau nqi li, lawv yuav hais " yog koj twb yog hmoob koj tsis paub koj txuj es koj yuav ua cas mus kawm tau luag txuj". Kuv thiajli peb nyiam & mob siab rau txoj kev kawm txog hmoob txuj txijli thaum ntawv los. Tabsis zoo li nws twb lig rau kuv dhau heev li lawm vim tuaj nyob li no leej twg thiajli yuav qhia kuv ? .
Tus tijlaug, kuv xav thov kom koj muab cov ntsiab lus raj no sau rau hauv no nrog rau lub suab raj thiab vim tias muaj ib txhia neeg xav kawm raj tabsis nws twb tsis paub txog cov ntsiab lus lawm xws li ib tug yog kuv. Yog ua tau li no yuav hajyam yoojyim rau tus kawm tshaj no tuaj.

Thov uatsaug

Ntajneeb Thoj.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Ourmedia
movies
eye 1,313
favorite 0
comment 0
Community Video
movies
eye 3,280
favorite 1
comment 0
Community Video
movies
eye 20
favorite 0
comment 0
Community Video
movies
eye 239
favorite 0
comment 0
Community Video
by Arul Raj
movies
eye 15
favorite 0
comment 0
Missoula Community Access Television
by Missoula Community Access Television
movies
eye 8
favorite 0
comment 0
Saint Paul Neighborhood Network
by Saint Paul Neighborhood Network
movies
eye 5
favorite 0
comment 0
Community Video
by Raj Thermometers
movies
eye 13
favorite 0
comment 0
Hind Swaraj
by M.K. Gandhi
texts
eye 12
favorite 0
comment 0